Korfbal Club Temse wil zowel het sportieve als sociale aspect van een clubsport op een kwalitatieve wijze combineren.
Teneinde een stijgend aantal spelers, trainers, ouders, bestuursleden en medewerkers op vrijwillige basis, goed te laten sporten en samenwerken, zijn een aantal duidelijke gedragsregels noodzakelijk.
Normen en waarden vinden we, als bestuur van KC Temse, bij de beoefening van de korfbalsport erg belangrijk.
We willen actief meewerken aan de bewustmaking  van iedereen die van dichtbij of ver betrokken is bij onze club. Daarbij wordt ernaar gestreefd om korfbal voor iedereen toegankelijk maken.
Aanmoedigen van talenten en ze groeikansen aanbieden en streven naar een evenwaardige behandeling van al onze spelers.
Als club hebben we ook de ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ ondertekend. 
Gedragsregels zijn van toepassing op alle leden.  Bepaalde regels richten zich specifieker tot bepaalde doelgroepen. Bij overtreding van deze regels kunnen door trainers en bestuur gepaste maatregelen getroffen worden. 

 Algemene gedragsregels:

 • Respecteer de regels van de sport.
 • Respecteer de mede- en tegenstanders, offcials, supporters, medewerkers en ouders, … binnen je sport.
 • Gebruik geen enkele vorm van geweld (verbaal, mentaal, fysiek)
 • Zorg met respect voor de accommodatie en voor materialen van de club en anderen.
 • Alle zaken die maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn of strafbaar zijn zoals drugsgebruik, diefstal, overmatig alcoholgebruik worden absoluut niet getolereerd.
 • Neem  deel aan de extrasportieve activiteiten van de club en ondersteun op die manier de clubwerking. (toogdienst, bloemenverkoop, etc)
 • Samen staan we voor een faire teamsport.

Gedragsregels voor sporters:

 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstrevers.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters en vermijd grove taal en agressieve gebaren.
 • Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Onsportief gedrag van de tegenstanders is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Respecteer beslissingen van de trainers en bespreek meningsverschillen, bezorgdheden en gevoelens met trainers en medespelers naast het veld.
 • Laat kleedkamers netjes achter.
 • Pestgedrag of racistische uitlatingen worden niet getolereerd en dienen gemeld te worden.
 • Wees tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden  en verwittig tijdig bij afwezigheid of blessure want anders kan dit nadelig zijn voor ganse ploeg.
 • Gebruik de gepaste kledij en schoeisel voor trainingen en wedstrijden. Dit draagt bij tot de uitstraling van de club.
 •  Motivatie, concentratie en inzet tijdens trainingen en wedstrijden.

Gedragsregels voor Trainers:

 • Wees tijdig aanwezig op de trainingen en wedstrijden en tracht te zorgen voor vervanging indien verhinderd.
 • Zorg voor duidelijke communicatie en afspraken naar spelers en ouders.
 • Wees ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie hebt voor de spelers.
 • Zorg dat alle licenties aanwezig zijn voor wedstrijden.
 • Geef specifieke richtlijnen mee met je ploeg i.v.m. de verdeling van de taken.
 • Zie erop toe dat de gepaste kledij voor training en wedstrijden gebruikt wordt door de spelers.
 • Spelers individueel begeleiden kan maar in functie van het team.
 • Bereid de trainingen grondig voor.
 • Zorg voor de ontwikkeling van het talent van elke speler en stimuleer motivatie, concentratie en inzet.
 •  Behandel de spelers in alle omstandigheden met respect (nederlaag, maken van fouten).
 •  Besteed de nodige aandacht aan blessures.
 •  Wees de een vertrouwenspersoon voor spelers en meldt overtredingen aan bestuur.
 •  Zorg voor jaarlijkse evaluaties van de spelers en team ahv JOS.
 •  Neem gepaste maatregelen bij overtredingen van bovengenoemde regels.

 Gedragsregels voor Ouders:

 • Moedig uw kind aan om eerlijk te spelen, respecteer de beslissingen van de trainer en communiceer op een constructieve manier met uw kind en de trainers.
 • Help uw kind een nederlaag te verwerken en tracht zijn/haar enthousiasme te bewaren.
 • Probeer uw kind te ondersteunen door belangstelling te tonen tijdens wedstrijden.
 • Geef het voorbeeld aan uw kinderen door gepaste verbale reacties te uiten.
 • Toon waardering voor het vrijwillige engagement van de trainers.
 • Zorg ervoor dat uw kind steeds tijdig op trainingen en wedstrijd (vertrek) aanwezig is.
 • Respecteer de vervoersregeling  zoek tijdig naar vervangers indien nodig. Bij het vervoer van de spelers dienende wettelijke voorschriften nageleefd te worden.
 • Neem  deel aan de extrasportieve activiteiten van de club en ondersteun op die manier de clubwerking. (toogdienst, bloemenverkoop, etc)
 • Supporteren mag, maar laat de coaching over aan de trainers zodat uw kind de juiste focus kan houden.
 •  Aanmoedigingen zijn des te belangrijker op mindere momenten.

 Gedragsregels voor Bestuur en medewerkers:

 • Zorg voor een duidelijke en open communicatie naar leden, trainers, ouders en medewerkers en wees aanspreekpunt voor alle leden.
 • Zorg voor een up to date beleidsplan en structuur met visie op korte en langere termijn naar sportieve en sociale ontwikkeling van de club.
 • Toon initiatief om de doelstellingen op sportief en sociaal gebied van de club waar te maken en pak mogelijke problemen met alle betrokkenen aan.
 • Dragen bij tot uitdragen van de uitstraling van de club en de korfbalsport naar de buitenwereld.
 • Zijn een voorbeeld functie binnen de ganse club naar toepassing van de normen en waarden.