BELEIDSPLAN KORFBALCLUB TEMSE

 

 

Lange termijn doelstellingen – Visie en Missie

 

Alternatieve visie en missie:

Visie

KC Temse wil korfbal aanbieden op maat van iedereen, inclusief G-korfbal. We willen ervoor zorgen dat elk lid kan spelen en trainen in een ploeg waar hij/zij zich goed voelt zowel sociaal als op basis van ieders sportieve kwaliteiten en aspiraties. Voor jeugdleden is het belangrijk dat zij kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie.

 

KC Temse wil korfbal gebruiken als opvoedend element. Korfbal is de enige  gemengde ploegsport. De leden leren van jongs af aan omgaan met de andere sekse. Wij vinden dit een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van het kind.  Samenwerking in teamverband waarbij spelers zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook leren dat een ploeg meer kan dan de som van de individuelen. Respect voor elkaar, voor de tegenstander en aanvaarden van gezag zijn de basis voor een ploegsport.   

 

KC Temse wil een club zijn met doorstroming. We willen ervoor zorgen dat er voor iedereen opvang en doorstroommogelijkheden zijn. Dit werkt in 2 richtingen nl.

 • - Opbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen jeugd opleiden tot complete kernspelers. Dit door aan elke jeugdploeg een gediplomeerde trainer toe te wijzen.
 • - Afbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat de kernspelers die afbouwen, kansen krijgen in lagere reeksen, en op deze manier andere spelers naar een hoger niveau brengen.

KC Temse wil een club zijn met een goede accommodatie. Om elk lid gepast te laten trainen en spelen is het noodzakelijk om  de vereiste accommodatie en aangepast materiaal ter beschikking te stellen.

 

KC Temse wil een club zijn waar mensen graag vertoeven. Men wordt niet alleen lid om sportief bezig te zijn, maar ook om via nevenactiviteiten een vorm van ontspanning te zoeken na een drukke werkweek. De sociale contacten tussen de leden en familie  is naar ons inziens zeer belangrijk . Deze tevredenheid stralen zij uit naar buiten. We willen deze tevredenheid en contacten stimuleren door het organiseren van extra activiteiten.

 

KC Temse wil een club zijn waar de leden meewerken aan de werking. Een club als KC Temse is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We vinden het dan ook de taak van alle leden om hun steentje bij te dragen. Het gezegde "Vele handen maken licht werk" is hier zeker van toepassing.

 

Wij willen korfbal op een dusdanige manier in de kijker brengen bij de plaatselijke bevolking dat elke sporter en potentiële sporter zich bewust is van ons bestaan als club en van de korfbalsport in het algemeen.

 

KC Temse staat achter de principes van de Panathlonverklaring.

 

Missie:

KC Temse stelt volgende doelen voorop:

 

Het aanbieden en beoefenen van korfbal in al zijn vormen, en een bijdrage te leveren aan de sociale vorming, en ontspanning van de leden.

 

Ieder lid moet op zijn/haar eigen  niveau kunnen korfballen. Dit betekent dat we zowel prestatiegericht als recreatief korfbal aanbieden, zonder het verenigingsleven uit het oog te verliezen.

 

Een goede communicatie en interactie tussen spelers/ouders, trainers, comités en bestuur.

 

Het aanmoedigen van talenten, groeikansen aanbieden en een gelijkwaardige behandeling van al onze spelers.

 

Het ondersteunen en motiveren van jeugdtrainers door hen vorming te laten volgen en hen te begeleiden tijdens hun eerste ervaringen als trainer. Gelijkaardig, stimuleren we ook de vorming van nieuwe scheidsrechters op verschillende manieren.

 

We hebben de sportieve ambitie om (binnen 2-4j)  naar topleague te evolueren. Door investering in een kwalitatieve jeugdopleiding in combinatie met aanwezig talent bij de spelers, zijn verschillende ploegen op goede weg om hier in te slagen.

 

 

 

Korte termijn doelstellingen 2020-2021 - Invulling van de missie :

 

 • Jeugdbeleid : JBT & RVB

 

 • Het jeugdbeleidsteam heeft een evenwichtige samenstelling, met vertegenwoordigers vanuit alle jeugdgroepen en wordt gestuurd door de jeugdcoördinatoren en de sportieve adviseur
 • Sturing en begeleiding van onze jeugdtrainers door de jeugdcoördinator en sportieve adviseur
  • Het evalueren, doorontwikkelen en aanpassen van een jeugdopleidingsstrategie (JOS) (addendum 1)
  • Aandacht voor respectvolle omgang op trainingen en wedstrijden via jongerengedragscode. (addendum 2)
 • Permanant evalueren en bijsturen van de taken van het JBT
 • ik denk dat er 2 dingen gemengd zijn, hier alleen 1° deel vd zin. Evalueren van de jeugdspelers via indiv gesprek is taak vd trainers en deeel van JOS
 • Trainersontwikkeling en opleiding verbreden en stimuleren
  • Trainersopleidingen binnen eigen club door uitwisseling en observatie van ervaren trainers tussen de verschillende jeugdcategorieën
  • Externe trainers uitnodigen om clinics te geven aan gehele trainersgroep op specifieke en/of meer algemene verbeteringspunten
  • Stimuleren van jeugdtrainers om externe opleiding naar initiator, A- en B-niveau te volgen op organisatorisch en financieel gebied.
 • Heropstart van ‘talentontwikkeling’: Opstart van specifieke training voor een beperkte selectie van spelers met de bedoeling om op termijn zo compleet mogelijke jeugdspelers (-sters) later af te leveren aan de trainer van de eerste ploeg (=doel van de jeugdopleiding) is. Dit zowel voor de oudere spelers U14-U19 als voor jongere spelers U8-U12.
 • In de kijker plaatsen en evalueren van gedragscode voor ouders, bestuur, trainers
  • Insluiten in nieuwsbrieven
  • Toevoegen aan onthaaldocument
  • Publiceren op de website

 

 

 • Fysieke en sociale aspecten van korfbal gelijkwaardig stimuleren
  • Ondersteuning van de B-ploegen voldoende sterk uitbouwen zodat hier zowel recreanten als toekomstige A-spelers hun gading vinden.
  • Extra trainingen rond bepaalde thema’s voor verschillende leeftijdsgroepen.

Doelstellingen JBT:

 • Opstellen meerjarenplan (“JOS”) vanuit JBT met doelstellingen en evaluaties (“Spelersfiche…”) die genomen kunnen worden per jeugdcategorie.
 • Jaarplanning opstellen en communiceren binnen club.Overlegstructuur tussen RvB, JBT en Jeugdtrainers verbeteren
 • Visie en strategie brengen in de coaching en begeleiding van wedstrijden zodat we dezelfde waarden en accenten leggen in het korfbalspel maar vrijheid van trainers bewaren.

 

 • Scheidsrechters
 • Opleiding van meer gediplomeerde scheidsrechters stimuleren teneinde van 4 naar 6 gediplomeerde scheidsrechters te gaan.
  • Organisatie opleiding op clubniveau
  • Financiële ondersteuning opleiding en vergoeding
  • In afwachting hiervan moet elke +18 jarige minstens 1 keer per seizoen een wedstrijd fluiten

 

 • Seniorenwerking

Het opbouwen van een goed georganiseerde seniorenwerking die speelgelegenheid en    wedstrijdgelegendheid kan bieden aan korfballers van verschillend niveau, ervaring en ambitie.

 • Senioren ABC: Volop de kans geven aan eigen talent. Er worden geen spelers aangetrokken van buitenaf om een bepaald niveau te bekomen of te behouden. Eigen opgeleide jeugd moet de kans krijgen in de kern. Ambitie van de club is top 16 te spelen en op middellange termijn top 8. Dit moet het doel zijn van de jeugdopleiding.
 • Om de doorstroom van onze talrijke jeugd op te vangen speelt KC Temse een voortrekkersrol in een voorstel tot competitiehervorming. Hier kan een 2de ploeg A-B in competitie treden. We hopen deze hervorming op zeer korte tijd te kunnen realiseren.
 • Gewestelijke 3 en 4: Niet voor elke speler is er plaats in de kern. Spelers met minder talent en/of ambitie moeten speelgelegenheid krijgen bij een gewestelijke ploeg. Met de doorstroom van de talrijke jeugd zullen deze gewestelijke ploegen in de toekomst nog uitgebreid worden.
 • Recreanten: Hier kunnen spelers terecht zonder korfbal voorgeschiedenis. Ideaal om ouders te betrekken bij het korfbalgebeuren. Recreanten regelen hun wedstrijden grotendeels zelf buiten het wedstrijdsecretariaat om. Er wordt naar gestreefd een recreantentornooi op de terreinen van de Hoeve te laten doorgaan.

 

 • G-Korfbal
 • Verder uitbouwen en stimuleren van G korfbal binnen KC Temse en verankering in structuur.
 • Uitbouwen ledenbestand G-korfbal dmv specifieke reclamecampagnes en geven van demo’s in scholen van de doelgroep
 • Contacten leggen met andere opstartende G-clubs met het oog op het creëren van een draagvlak voor gezamenlijke activiteiten (deelname aan tornooien)
 • Waar mogelijk en in functie van de vraag van de G-sporter wordt gestreefd naar integratie in de reguliere korfbalploegen.
 • Ondersteuning dmv opstart- en werkingssubsidieaanvragen G-sport provincie
 • Werking en visie van de G-korfbal uitbreiden door contact te nemen met ploegen buiten de korfbalwereld.

 

 • Ledenwerving
 • Specifieke aandacht voor ledenwerving op jongste niveaus U6, U8, U10, waar we de laatste jaren grote groepen hebben, maar waar er nog een groot verloop in sport is
  • Flyers in scholen Temse/St-Niklaas en tijdens de sportweken.
  • Instuif +3 gratis trainingen.
  • Initiatie korfbal op de Spegt opvang laatste week augustus.
  • Initiatielessen of demonstraties in lagere scholen Temse

 

 

 • Administratie
 • Verdere Integratie van Twizzit, zowel binnen de club als vanuit KBKB.
 • Verder uitwerken van interactief programma voor beheer van de ledengegevens
 • Acitever maken van de website door input van leden.
 • Twitter account heractiveren
 • Uitbouw van een voldoende sterk administratief team om de toenemende administratie te kunnen verwerken.

 

 • Financiën
 • bijkomende inspanningen voor sponsorwerving zijn nodig om bijkomende onkosten op te vangen.
 • De club streeft er naar jaarlijks een groot korfbalevenement te organiseren (nationaal tornooi, beker …)
 • De club streeft ernaar om budgetair elk jaar in evenwicht zijn met zijn begroting. In dit evenwicht wordt geen rekening gehouden met éénmalige evenementen die kunnen zorgen voor een financiele buffer.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADDENDUM 1: JOS

 1. UITGANGSPUNT:

Het leerproces van een techniek wordt vertaald in het bewegingsverloop van een opeenvolging van standen van in romp, benen, armen, schouders, voeten, handen, hoofd al dan niet gecombineerd met bal.

Het leerproces voor een tactiek wordt vertaald in het bewegingsverloop van posities van de speler ten opzichte van bal, medespeler(s), tegenspeler(s) of korf.

De technische trainingen primeren boven de tactische trainingen.

Er is een specifiek programma voor U6, U8 en U10. Het vertrekpunt start bij U12 omdat daar de eerste officiële wedstrijden worden gespeeld, zij de grote motorisch / neurologisch draagvlak moeten hebben om korfbalspecifiek te kunnen evolueren.  Bij U6 kan/mag er niet sportspecifiek gewerkt worden, voor hen organiseren we bewegingsschool.

 1. De open-motorische vaardigheden ondergaan 5 fases:

 

 1. Experimenteren: fase waarin het bewegingsverloop (of onderdeel ervan) volgens een natuurlijk patroon (ipv het specifiek voorgeschreven verloop) uitgevoerd wordt door de speler.
 2. Oefenen: bij de speler wordt een bewust beeld van het correcte bewegingsverloop opgebouwd en hij spreekt die cognitieve informatie aan voor de uitvoering ervan
 3. Automatiseren: het correcte bewegingsverloop wordt uitvoerbaar gemaakt op voorbewust niveau, ttz zonder het bewegingsbeeld te moeten oproepen. De nadruk ligt hier op het bewegingsverloop.
 4. Diversifiëren: bewegingsverloop uitvoerbaar maken in diverse omstandigheden van tijd, afstand, richting, verdedigende druk, spelomstandigheden. De nadruk ligt hier op het aanpassingsvermogen aan die omstandigheden. In deze fase moet het bewegingsverloop zeker in de wedstrijd ingezet worden.
 5. Vervolmaken: correcte uitvoering van het bewegingsverloop in stand houden of perfectioneren.

 

 

ADDENDUM 2:

 • Jongerengedragscode

 

 1. Regelmatig en op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden
 2. Verwittigen bij afwezigheid en zich melden bij late aankomst
 3. Fair-play blijven en respect hebben voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
 4. Aan alle oefeningen serieus deelnemen en 100% jezelf geven
 5. Spelregels respecteren en fouten accepteren
 6. Eerlijk kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is en eigen gebreken durven zien
 7. Nederig kunnen zijn bij verlies en bescheiden bij winst
 8. Respect hebben voor vrijwilligers die zich voor jullie in de vrije tijd inzetten
 9. De infrastructuur en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld respecteren
 10. Enthousiast aan het leven van jouw club en team deelnemen, samen het plezier van de korfbal beleven en bewaken.